Aukcie & drazby
Feb 21, 2024 16:40:51
Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – online aukcie - dražby

I. Preambula

    Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania online aukcie na www.aukcie-drazby.eu(ďalej len „aukcia“ alebo „online aukcia“).

    Spoločnosť Plenkall a.s. (ďalej len prevádzkovateľ) poskytuje svoje služby online aukcie a dražby plnoletým fyzickým osobám spôsobilým na právne úkony a právnickým osobám (ďalej len „užívatelia“). Užívatelia vystupujú výlučne v postavení kupujúcich (resp. nadobúdateľov v prípade predaja - postúpenia práva a inej majetkovej hodnoty), alebo predajca, to znamená, že je to osoba, ktorá disponuje vlastnícvom k predmetu,ktorý ponúka do dražby.

II. Služby

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom aukcií a dražieb virtuálny obchodný priestor, v ktorom môžu užívatelia uskutočňovať, resp. podávať cenové ponuky k jednotlivým predmetom aukcií a dražieb, respektíve ponúk na priamy predaj.

Obchodný priestor pre užívateľov je vytváraný počítačovými programami, webovou stránkou a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany prevádzkovateľa Plenkall a.s. (ďalej len prevádzkovateľ)

III. Užívatelia

    Užívateľ sa zaväzuje uvádzať o sebe pri registrácií pravdivé údaje a poskytnúť prevádzkovateľovi portálu www.aukcie-drazby.eu všetky ním požadované informácie. Prevádzkovateľ nie je povinný kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.

    Pokiaľ užívateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaný, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bola inak povinný, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevádzkovateľa, ktorá týmto vznikla.

    Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme aukcií pod jeho registračnými údajmi vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

    Užívatelia sa zaväzujú s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračnými údajmi zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami.

    Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov, resp. konkrétnu cenovú ponuku zadanú užívateľom, vo vzťahu ku ktorým nadobudne podozrenie, že:

  • budú zneužívať poskytované služby,
  • nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,
  • poskytli do dražby niečo čo odporuje dobrým mravom, alebo je v rozpore s mórálnym kódexom spoločenského života
  • je predpoklad, že odmietnu splniť niektorú povinnosť, na ktorú sa registráciou alebo podaním cenovej ponuky v aukciách zaviazali, najmä že nezaplatia zábezpeku alebo kúpnu cenu.

IV. Ponuky v systéme online aukcií

    Prevádzkovateľ prostredníctvom počítačového programu a vytvoreného systému spracováva cenové ponuky jednotlivých užívateľov v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

    Prípadné pravidlá k danej cenovej ponuke v rámci konkrétnej on-line aukcie, sú uvedené priamo pri zobrazení on-line aukcie, pričom sú vo vzťahu k týmto všeobecným obchodným podmienkam vo vzťahu osobitnej úpravy voči všeobecnej úprave a majú pred všeobecnou úpravou prednosť.

     Navýšenie cenovej ponuky môže byť ohraničené minimálnou a maximálnou hodnotou.

    Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený navýšiť svoju vlastnú ponuku opakovane v rade za sebou, pokiaľ nebola medzi jeho ponukami urobená cenová ponuka iného užívateľa.

    V prípade, ak je pre určitú on-line aukciu ako podmienka účasti vyžadované zloženie zábezpeky na úhradu kúpnej ceny, prevádzkovateľ schváli registráciu účastníka do určitej on-line aukcie, až po pripísaní zábezpeky na úhradu kúpnej ceny na príslušný účet uvedený prevádzkovateľa pri konkrétnej on-line aukcii (ďalej len „Účet“). Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v tomto prípade je mu umožnené urobiť cenovú ponuku, až po schválení jeho registrácie prevádzkovateľa, pričom zábezpeka na úhradu kúpnej ceny musí byť zložená na Účte minimálne tri pracovné dni pred uplynutím nastaveného systémového času on-line aukcie.

    Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom stránky www.aukcie-drazby.eu, pričom ak bude urobená ponuka menej ako 2 minúty pred koncom nastaveného systémového času, tak sa čas do konca aukcie predlžuje vždy o 3 minúty.

V. Viazanosť cenovou ponukou

    Každý užívateľ, ktorý sa zúčastnil aukcie a urobil cenovú ponuku je viazaný svojou ponukou od okamihu jej uskutočnenia a nie je ju možné dodatočne odvolať (ďalej aj „kúpna cena“). Užívateľ, ktorý pre danú vec učinil najvyššiu cenovú ponuku je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty (tzv. „rezervačnú zmluvu“) a zaplatiť danú kúpnu cenu. Pokiaľ tento užívateľ odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty a/alebo doplatiť kúpnu cenu (ďalej aj ako „Zmariteľ“), vzniká prevádzkovateľovi nárok na zmluvnú pokutu (i) v prípade hnuteľnej veci alebo inej majetkovej hodnoty vo výške 3-násobku uskutočnenej cenovej ponuky a právo vymáhať si kúpnu cenu a nárok na náhradu škody s tým súvisiaci súdnou cestou (ii) v prípade prevodu nehnuteľnosti alebo práva na prevod nehnuteľnosti vo výške 4 % z cenovej ponuky uskutočnenej Zmariteľom a právo vymáhať si kúpnu cenu a nárok na náhradu škody s tým súvisiaci súdnou cestou. Prevádzkovateľ v tom prípade môže osloviť s uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty ďalšieho užívateľa s ďalšou najvyššou ponukou v poradí (ďalej len „ďalší oslovený účastník“), ktorý vstupuje do práv a povinností Zmariteľa uvedených v predchádzajúcej vete. Prevádzkoavteľovi vzniká voči ďalšiemu oslovenému účastníkovi rovnaký nárok na úhradu zmluvnej pokuty v prípade, ak by nastala situácia uvedená v prvej vete a aj ďalší oslovený účastník by odmietol uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty a/alebo doplatiť kúpnu cenu, pričom nárok na úhradu zmluvnej pokuty voči Zmariteľovi jej zostáva zachovaný.

    Kúpna cena sa uhrádza podľa dohody predávajúceho a kupujúceho.

    Ak bolo pre určitú on-line aukciu ako podmienka účasti v aukcii vyžadované zloženie zábezpeky na úhradu kúpnej ceny, zložená zábezpeka sa:

        víťaznému uchádzačovi, ktorý podpíše kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode práva alebo inej majetkovej hodnoty (tzv. „rezervačnú zmluvu“) započíta na úhradu kúpnej ceny vráti neúspešným uchádzačom najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia on-line aukcie

    Prevádzkovateľ je oprávnený na jednostranné započítanie svojich nárokov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj nárokov súvisiacich s poskytnutím služby on-line aukcie oproti zloženej zábezpeke na úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

VI. a) Znenie kúpnej zmluvy - hnuteľná vec a majetok speňažovaný správcom konkurznej podstaty

    Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že predmet kúpy, ktorý je súčasťou online aukcie sa predáva „ako stojí a leží“‘. Uhradenú kúpnu cenu za predmet kúpy s výnimkou bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok a aj prevzatý predmet kúpy už nie je možné vrátiť.

    Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nebude možné užívateľovi odovzdať predmet kúpy, predávajúci sa zaväzuje užívateľovi zaplatenú kúpnu cenu vrátiť bez zbytočného odkladu.

    Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že výška ceny predmetu kúpy a stým spojený prevod vlastníckeho práva môže podliehať schváleniu príslušného orgánu/predávajúceho, podľa článku V ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

    Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že kúpnu cenu uhradí v lehote uvedenej v danej cenovej ponuke v rámci konkrétnej on-line aukcie, inak platí, že je povinný ju uhradiť ak nie je výška ceny vyššia ako 5.000,- EUR, do 2 dní odo dňa obdržania správy, že sa stal víťazným účastníkom, resp. ďalším osloveným účastníkom, ak je výška ceny vyššia ako 5.000,- EUR, do 5 dní odo dňa obdržania správy, že sa stal víťazným účastníkom, resp. ďalším osloveným účastníkom, ak sa užívateľ s predávajúcim nedohodnú inak.

Potvrdením Obchodných podmienok, predávajúci ako aj kupujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhas.

f